fbpx

De demografische toekomst van de ouderenzorg 

De ouderenzorg is een cruciale sector aangezien we in Nederland te maken hebben met een ouder wordende bevolking. Ouderenzorg is vanwege de vergrijzing een actueler thema dan ooit. De jongere generatie zal de zorg voor de steeds groeiende populatie van ouderen moeten dragen. Dit betreft het fysieke, sociale en financiële plaatje van de toekomst van de ouderenzorg in Nederland. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de demografisch toekomst van ouderenzorg en wat er benodigd is om aan de vraag te voldoen.

Demografisch

Vergrijzing

Naar verwachting zullen er in 2050 twee tot drie keer zoveel 80-plussers in Nederland deel uitmaken van de bevolking. In welke mate we zullen kampen met een arbeidskrapte hangt van verschillende factoren af. Als ouderen gezonder zijn dan nu, kan dat de zorgvraag beperken. Tussen ouderen variëert de mening over de mate waarin ze belang hechten aan regie en zelfredzaamheid. Vertrouwdheid met de directe omgeving is erg belangrijk om een goede kwaliteit van leven te ervaren. Ook een zinvolle daginvulling wordt belangrijk geacht.

Planning

Men moet de ruimte moeten krijgen om oud te worden op een wijze die bij hen past.  Zorgaanbieders en zorgprofessionals moeten de ruimte krijgen om daarop aan te sluiten. Strategische beslissingen betreffende opleidingen, personeelsbeleid en vastgoed vergen een duidelijke lange-termijn planning. Op dit moment moet er in elk nieuwe stelsel opnieuw worden vastgesteld welke zorg en ondersteuning nodig is. Dit draagt niet bij aan klantvriendelijkheid en efficiënte inzet van zorgprofessionals. Een samenhangende aanpak vanuit de verschillende stelsels is hiervoor van belang. Een breed maatschappelijk draagvlak maakt het mogelijk dat een visie ook langer dan één kabinetsperiode een richtlijn biedt.

Arbeidsparticipatie

Tevreden zorgprofessionals dragen bij aan een welvarend zorgsysteem. Het is dus van belang dat het aantrekkelijk wordt gemaakt om in de zorg te werken. Om dit te stimuleren moet het mogelijk worden voor zorgprofessionals om te werken vanuit hun expertise. Meedenken en meebeslissen over het beleid en de uitvoering daarvan kan voor meer voldoening zorgen. Het behouden en opleiden van nieuwe zorgprofessionals gebeurt door ze te voorzien van aandacht, ondersteuning en begeleiding. Het aanbieden van vaste contracten met aansluitende diensten, acceptable belasting  helpt. Daarbij zorgen meer opleidingskansen ervoor dat de kans groter wordt dat personeel behouden wordt. Geef ze zeggenschap over hun beroepsuitoefening. Natuurlijk hoort daarbij ook financiële ruimte voor marktconforme beloningen. De ontwikkeling van inkomen voor zorgprofessionals.

Bron: CBS-bevolkingsprognose

Aanbod diverse woonvormen

Om de stijging in de vraag naar ouderenzorg zo goed mogelijk te voorzien is het nodig dat er gekeken wordt naar het beschikbaar stellen van meer woonvormen voor ouderen. Belemmerende regelgevingen die samenwonen en zorgen bemoeilijken moeten worden aangepast. Ook is het belangrijk dat verpleeghuizen als onderdeel van of dichtbij de nieuwe woonvormen gebouwd worden. Wonen voor ouderen moet een integraal onderdeel uitmaken  van de visie op ouderenzorg.

Bovendien kan de overheid helpen door te verzekeren  dat er voldoende aanbod tot stand komt als het aankomt tot wonen en zorg voor ouderen. Initiatieven vanuit woonwijken kunnen daardoor beter gestimuleerd worden zodat aansluiting op de woonwensen van ouderen gewaarborgd wordt. Gemeenten kunnen in samenwerking met provincies, zorginstellingen en woningbouwcorporaties zich regionaal committeren om plannen te creëren zodat de ouderenzorg voorzien is van een zonnige toekomst.

Heeft uw zorginstelling ook behoefte aan meer handen aan het bed?

Wellicht kan EMTG iets voor u betekenen. Wij helpen bij de zoektocht naar de beste gekwalificeerde Europese zorgprofessionals voor Nederlandse zorginstellingen. Naast de ouderenzorg plaatsen wij ook zorgprofessionals in de thuiszorg,  verpleeghuizen, ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en in de gehandicaptenzorg.

Ons team van loopbaanbegeleiders geeft coaching en begeleiding aan verpleegkundigen, helpenden en verzorgenden. Zoekt u naar hulp bij het begeleiding van medewerkers? Ook dan kunnen wij u helpen door middel van advies door onze coaches.

De whitepaper geeft meer informatie over EMTG.

Translate