Termos e condições

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten per 11 juli 2018. Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.

European Multi Talent Group Health Care BV statutair gevestigd te Kortenhoef

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1. Werkingssfeer

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van EMTG voor zover een en ander betrekking heeft op het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot arbeidsbemiddeling, zijnde het aanbieden van arbeidskrachten, waarbij de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst of daaraan verwante rechtstreekse arbeidsverhouding tussen Opdrachtgever en de kandidaat wordt beoogd.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten en overige overeenkomsten van EMTG die onder deze handelsnaam worden gedaan respectievelijk worden gesloten.
2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien
schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2. Definities

1. EMTG: European Multi Talent Group Health Care BV
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een medewerker of kandidaat van EMTG werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een opdracht als bedoeld in lid 3 van dit artikel laat uitvoeren.
3. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en EMTG op grond waarvan een enkele medewerker of kandidaat door EMTG aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief of bemiddelingsvergoeding.

Artikel 3. Betaling en gevolgen wanbetaling

1. Betaling door opdrachtgever vindt plaats na facturering. De facturering vindt plaats conform artikel 9, lid 2 van deze Voorwaarden. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door EMTG ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan opdrachtgever niet toegestaan.
2. Reclames betreffende enige nota moeten binnen tien kalenderdagen na de factuurdatum
schriftelijk bij EMTG zijn ingediend, na deze periode vervalt het reclamerecht van
opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op opdrachtgever.
Indien een klacht wordt ingediend, kan opdrachtgever niettemin geen beroep doen op
opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.
3. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15 % van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 250,00 per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door EMTG of door de derde die tot de betaling gerechtigd is, is ingeroepen respectievelijk de vordering door EMTG ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 4. Geheimhouding

EMTG en opdrachtgever en hun werknemers zijn voorafgaand aan, gedurende en na beëindiging van de overeenkomst jegens elkaar gehouden tot geheimhouding van alle gegevens waarvan redelijkerwijs te verwachten is dat bekendmaking de partij op wie deze gegevens betrekking heeft, schade kan toe brengen. EMTG is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van die geheimhouding door haar werknemer.

Artikel 5. Persoonsgegevens

1. Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een kandidaat, die voor en gedurende de opdracht door EMTG kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Europese verordening AVG (Algemene Verordening Persoonsbescherming) verwerken. Opdrachtgever tekent hiertoe de verwerkingsovereenkomst die EMTG haar stuurt ter bekrachtiging van dit artikel.
2. Opdrachtgever zal de kandidaat toestemming vragen met betrekking tot eventueel van hem of haar
geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten van opdracht is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het kantoor van EMTG is gevestigd.

Artikel 7. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door EMTG worden meegewogen.

Artikel 8. Slotbepaling

Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overeenkomst van opdracht en de Algemene Voorwaarden van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijke aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Hoofdstuk 2 Detachering/Interim/UItzendarbeid

Artikel 9. De opdracht en de terbeschikkingstelling

1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De opdracht eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.
2. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde periode is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 30 kalenderdagen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
3. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat een van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat:
• de andere partij in verzuim is;
• de andere partij geliquideerd is;
• de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft
aangevraagd.
4. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra EMTG de
gedetacheerde/interim professional niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de
arbeidsovereenkomst tussen EMTG en de gedetacheerde/interim professional is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet. EMTG schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever lijdt.

Artikel 10. Arbeidsduur en werktijden

1. De arbeidsomvang en de werktijden van de gedetacheerde/interim professional bij Opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de gedetacheerde/interim professional zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever staat er voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de gedetacheerde/interim professional voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet er op toe dat de gedetacheerde/interim professional de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
2. Vakantie en verlof van de gedetacheerde/interim professional worden geregeld conform de wet.
3. Voor de aanvang van de opdracht verstrekt Opdrachtgever de omschrijving van de door de
gedetacheerde/interim professional uit te oefenen functie en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van Opdrachtgever.
4. De beloning van de gedetacheerde/interim professional, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, worden minimaal vastgesteld conform de betreffende CAO of personeelsreglement van de Opdrachtgever en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.

Artikel 11. Overuren en onregelmatigheidsuren

 1. Overuren zijn die uren die gewerkt worden buiten de in de opdracht gestelde uren per dag. Hierbij gesteld dat een normale werkdag 8 werkuren bevat. Overuren zijn tevens de uren gesteld door de opdrachtgever op zaterdag, zondag en feestdagen.
  Overuren worden aan opdrachtgever als volgt doorberekend:
  • op werkdagen 125% van het opdrachtgeverstarief;
  • op zaterdagen 150% van het opdrachtgeverstarief;
  • op zon- en feestdagen 200% van het opdrachtgeverstarief.
 2. Onregelmatigheidsuren zijn werkuren die in afwijkende tijdvakken op de dag gemaakt dienen te worden gesteld door opdrachtgever. De navolgende percentages worden per tijdvak over het opdrachtgeverstarief berekend.
  * 122%  maandag t/m vrijdag van 06.00 – 07.00 en 20.00 – 22.00 uur

* 138%  zaterdag van 06.00 – 08.00 en 12.00 – 22.00 uur

* 144%  maandag t/m vrijdag van 00.00 – 06.00 en 22.00 – 24.00 uur

* 149%  zaterdag van 00.00 – 06.00 en 22.00 – 24.00 uur

* 160%  zon- en feestdagen van 00.00 – 24.00 uur

In geval van bemiddeling van zorgpersoneel zijn de onregelmatigheidstoeslagen van de regerende CAO’s van toepassing.

Artikel 12. Uitoefening van leiding en toezicht

1. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de gedetacheerde/interim professional bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de gedetacheerde/interim professional op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlenen wordt mede verstaan het door Opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
3. Opdrachtgever kan de gedetacheerde/interim professional slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien EMTG en de gedetacheerde/interim professional daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.
4. Tewerkstelling van de gedetacheerde/interim professional in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van Opdrachtgever en voor bepaalde tijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen met EMTG en gedetacheerde/interim professional daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
5. Opdrachtgever zal aan de gedetacheerde/interim professional de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
6. EMTG is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan
Opdrachtgever, derden dan wel aan gedetacheerde/interim professional zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de gedetacheerde/interim professional.
7. EMTG is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die
gedetacheerde/interim professional zijn aangegaan met of die voor hem zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, als dan niet met toestemming van opdrachtgever of die derden.
8. Opdrachtgever vrijwaart EMTG voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van EMTG als werkgever van de gedetacheerde/interim professional – direct of indirect – terzake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.
9. Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van EMTG verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 13. Arbeidsomstandigheden

1. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
2. Opdrachtgever is jegens de gedetacheerde/interim professional en EMTG verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
3. Opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en of gedetacheerde/interim professional en aan EMTG tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Opdrachtgever geeft de uitzendkracht en of gedetacheerde/interim professional actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
4. Indien de gedetacheerde/interim professional een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat er onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte.
5. Opdrachtgever zal aan de gedetacheerde/interim professional vergoeden – en EMTG vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de gedetacheerde/interim professional in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover Opdrachtgever en/of EMTG daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.
6. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
7. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van EMTG verstrekt opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 14. Het aangaan van een arbeidsverhouding

1. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht en of gedetacheerde/interim professional verstaan:
– het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de uitzendkracht en of gedetacheerde/interim professional;
– het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht en of gedetacheerde/interim professional aan de opdrachtgever door een derde;
– het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht en of gedetacheerde/interim professional met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW);
– het op voordracht van opdrachtgever aangaan van een arbeidsverhouding met een derde.
2. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder uitzendkracht en of gedetacheerde/interim professional tevens verstaan:
– de aspirant-uitzendkracht/gedetacheerde/interim professional die bij EMTG is ingeschreven;
– de (aspirant-)uitzendkracht/gedetacheerde/interim professional die is voorgesteld aan de opdrachtgever;
– de uitzendkracht/gedetacheerde/interim professional wiens terbeschikkingstelling minder dan twaalf maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de opdrachtgever is geëindigd.
3. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een
uitzendkracht en of gedetacheerde/interim professional indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.
4. De opdrachtgever brengt EMTG schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de
uitzendkracht en of gedetacheerde/interim professional een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.
5. De Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de gedetacheerde/interim professional
aangaan indien en voor zover de uitzendkracht en of gedetacheerde/interim professional de arbeidsovereenkomst met EMTG niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, en indien en voor zover de opdrachtgever de opdracht met EMTG niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.
6. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 3 tot en met 5 bepaalde binnen een termijn van 2080 gewerkte uren na aanvang van de terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding met de uitzendkracht en of gedetacheerde/interim professional aangaat voor dezelfde of andere functie, is de opdrachtgever aan EMTG een vergoeding verschuldigd: een vergoeding die verschuldigd zou zijn over het resterend aantal te werken uren tot 2080 uur. Deze berekening over deze termijn geldt ook indien de overeengekomen duur van de overeenkomst van opdracht korter is dan 2080 uren.
7. Indien een uitzendkracht en of gedetacheerde/interim professional door tussenkomst van EMTG aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en deze mogelijke opdrachtgever met die uitzendkracht en of gedetacheerde/interim professional een arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is deze mogelijke opdrachtgever een gefixeerde vergoeding verschuldigd van €20.000,00 (excl. BTW). De opdrachtgever is deze vergoeding altijd verschuldigd indien de opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van EMTG in contact is gekomen met de uitzendkracht en of gedetacheerde/interim professional. Ook indien de uitzendkracht en of gedetacheerde/interim professional binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gekomen rechtstreeks of via derden benadert, en naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht en of gedetacheerde/interim professional een arbeidsverhouding aangaat, is de opdrachtgever de vergoeding verschuldigd, zoals benoemd in de eerste volzin van dit lid.

Nosso site usa cookies. Com os cookies, o site se torna mais pessoal e amigável. Lees meer over cookies

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Fechar